TẦM NHÌN

Tạo cảm hứng từ các xu hướng & sức sống mới, Khôi phục & bảo tồn các giá trị nền tảng
Trở thành thương hiệu mang tính tiên phong, tích cực và nhiệt huyết trong việc tiếp nhận & vận dụng các xu hướng công nghệ mới để khôi phục các giá trị cũ và bảo tồn các giá trị văn hoá mang tính bản sắc. Là thương hiệu tiêu biểu cho tính nhân văn, sự tiến bộ và là cầu nối giữa công nghệ & văn hoá.

SỨ MỆNH

Mang lại cảm hứng và niềm tin cho mọi người về một thế giới tốt đẹp và ngày một văn minh hơn

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chuyên nghiệp: Zenners chú trọng gia tăng tối đa tính chuyên nghiệp của mình thông qua sự thuận tiện, tính chi tiết và sự thấu hiểu để từ đó mang tính chuyên nghiệp đến cho đối tác, khách hàng để cùng nâng tầm phát triển
  • Bền vững: Zenners lấy mục tiêu phát triển bền vững cho khách hàng làm nền tảng. Sự bền vững dựa trên tầm nhìn dài hạn, sự quan sát tổng thể và có tính chiến lược. Sự bền vững của khách hàng là sự phát triển bền vững của chúng tôi 
  • Cộng đồng: Zenners đề cao sự tương tác giữa người và người dựa trên tính nhân văn trong mọi hoạt động để hướng đến việc tạo ra các giá trị văn hoá và xây dựng, phát triển cộng đồng
  • Đam mê: Các hoạt động của Zenners đều xuất phát từ niềm đam mê. Sự đam mê tạo nên lý tưởng và động lực hoạt động để đạt hiệu quả cao nhất và thông qua đó mang niềm đam mê đến cho khách hàng & đối tác