Để hiện thức hoá lý tưởng và đảm bảo tuân thủ các giá trị cốt lõi đặt ra, đội ngũ Zenners là sự tập hợp của những con người hiểu & cảm nhận sâu sắc các giá trị đó và là sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố khác nhau làm nên sự khác biệt nhất định